Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Opdrachtnemer: Zorg&Co Academie
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding is gesloten.  
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de Opdrachtgever aan de opleiding deelneemt.  
 4. Opleiding: scholing, training, opleiding, cursus, workshop, coaching, counseling alsmede voor alle activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen uitgevoerd binnen de organisatie van de Opdrachtgever, én op het maatwerk aanbod dat speciaal voor de Opdrachtgever is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de Opdrachtgever, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.  
 5. In-company opleiding: opleiding met deelname door Deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.  
 6. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.   

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, offertes, contracten, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Zorg&Co Academie, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke. 
 2. Het accepteren van een offerte via elektronische weg impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 3. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. Mondelinge afspraken zijn niet geldig. 
 4. Zorg&Co Academie bevestigt elke opleiding langs elektronische weg. Tevens geldt het door Zorg&Co Academie opgeslagen elektronisch bericht (bijvoorbeeld de bevestiging via onze website) als bewijs, onder voorbehoud van tegenbewijs door de Opdrachtgever/Deelnemer. Wanneer er vanuit Zorg&Co Academie een bericht wordt verstuurd gaat Zorg&Co Academie er van uit dat dit bericht is ontvangen door Opdrachtgever/Deelnemer, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat deze niet is ontvangen. Echter wanneer een bericht niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Opdrachtgever, komt dit voor risico van de Opdrachtgever.
 5. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

        Algemeen

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, vrijgesteld van btw en inclusief andere heffingen van overheidswege.
 2. De eventuele door Zorg&Co Academie, in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, zijn inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

  Voor opleidingen
 3. De Opdrachtgever schrijft zich in voor een opleiding door het digitaal invullen, betalen en verzenden van een inschrijfformulier.
 4. Zorg&Co Academie stuurt na ontvangst van het inschrijfformulier een (automatisch gegenereerde) bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Opdrachtgever. 
 5. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen. 
 6. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 7. Ongeveer drie weken voor de start van de opleiding ontvangt de Opdrachtgever bericht over het al dan niet doorgaan van de opleiding met, indien van toepassing, nadere informatie.
 8. De factuur is terug te vinden via de volgende website: Servicepoint (zorgenco.nl) Na het inloggen klik op de knop reserveringen en daarna op de knop reserveringen in het verleden.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Met de totstandkoming van een overeenkomst verplicht Zorg&Co Academie zich, zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de opdracht conform de offerte uit te voeren. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Zorg&Co Academie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde. 
 3. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Zorg&Co Academie zich het recht voor de opleidingsprogramma's tussentijds te wijzigen. 
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zorg&Co Academie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zorg&Co Academie worden verstrekt. 

 

Artikel 5 Opschorten, ontbinden, aanpassen en tussentijds opzeggen

Door de Opdrachtgever

        Algemeen

 1. Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen per e-mail of schriftelijk. 
 2. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door Zorg&Co Academie ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.
 3. Annuleren kan alleen per e-mail of schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever dan wel datum van de poststempel van een door Zorg&Co Academie ontvangen brief.
 4. Annuleringskosten tussen het moment van het verstrijken van de in artikel 5.1 genoemde bedenktijd en twee maanden vóór de aanvang van de cursus bedragen € 50,-. Annuleringskosten tussen twee maanden en 14 dagen voor aanvang van de cursus bedragen 50% van het cursusgeld. Annuleringskosten binnen 14 dagen vóór, tijdens of zelfs ná aanvangsdatum van de cursus bedragen 100% van het cursusgeld.
 5. Wanneer de Opdrachtgever recht heeft op restitutie, dan zal Zorg&Co Academie dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen in zijn geheel voldoen.

  Opleidingen
 6. Opdrachtgever kan deelname verplaatsen naar eenzelfde cursus op een latere datum. Dit is alleen mogelijk tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus waarvoor de Opdrachtgever zich oorspronkelijk had aangemeld. De Opdrachtgever is dan, wegens administratiekosten, een bedrag verschuldigd van € 50,-.
 7. Ook wanneer de Opdrachtgever annuleert binnen twee weken voor het begin van de opleiding en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en Zorg&Co Academie hiervan op de hoogte stelt, is de Opdrachtgever aan Zorg&Co Academie € 50,- administratiekosten verschuldigd.
 8. Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van Zorg&Co Academie. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van Zorg&Co Academie bij de betreffende opleidings-/cursusinformatie.

 

Door Zorg&Co Academie

 1. Zorg&Co Academie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:
  1. Er naar het oordeel van Zorg&Co Academie onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, tot uiterlijk 14 dagen voor de eerste dag van de opleiding. De Opdrachtgever wordt dan direct zonder uitstel op de hoogte gesteld, Zorg&Co Academie behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren, Zorg&Co Academie zal het door de Opdrachtgever betaalde bedrag van de opleiding binnen 30 dagen terugbetalen.
  2. De Opdrachtgever een of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
  3. Na het sluiten van de overeenkomst Zorg&Co Academie ter ore is gekomen dat er omstandigheden zijn die een goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet of maar gedeeltelijk zal kunnen nakomen
  4. Er aan Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd is zekerheid te stellen aangaande de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
  5. Wanneer er door vertraging vanuit de Opdrachtgever niet langer van Zorg&Co Academie kan worden gevraagd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen
  6. Zorg&Co Academie behoudt zich ten alle tijde het recht voor om ten aanzien van Opleidingen inhoudelijke en/of organisatorische wijzigingen aan te brengen.
  7. Wanneer er opgeschort of ontbonden is biedt Zorg&Co Academie de Opdrachtgever een, naar inzicht van Zorg&Co Academie, passend alternatief aan. Indien de Opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het bedrag van de opleiding niet gerestitueerd.

Zowel Zorg&Co Academie als Opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 6 Vervanging docent of trainer

 1. Zorg&Co Academie is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de opleidingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.
 2. Wanneer er onverhoopt een docent of trainer uitvalt door overmacht zal Zorg&Co Academie zich tot het uiterste inspannen om passende vervanging te regelen.
 3. Indien het Zorg&Co Academie niet lukt tijdig passende vervanging te organiseren, zal Zorg&Co Academie zo spoedig als mogelijk met alternatieve lesdata komen.
 4. In alle omschreven gevallen in artikelen 6.1 t/m 6.3 heeft de Opdrachtgever het recht op 5 dagen bedenktijd. Na deze 5 dagen heeft de Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding, vergoeding van (extra) reiskosten, of voor vergoeding schadeloosstelling dan ook.  
 5. Wanneer er, zoals omschreven in de artikelen 6.1 t/m 6.3, extra kosten zijn gemoeid ten aanzien van de verzorging van lesdagen, zijn voor rekening van Zorg&Co Academie. 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Zorg&Co Academie is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding van Zorg&Co Academie of de annulering van de opleidingsovereenkomst door Zorg&Co Academie tenzij aan Zorg&Co Academie opzet of grove schuld kan worden verweten. 
 2. Zorg&Co Academie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten.
 3. Indien Zorg&Co Academie op enig moment ondanks het bepaalde in artikel 7.1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. 
  Of als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat Zorg&Co Academie nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat is Zorg&Co Academie nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door Zorg&Co Academie in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.
 4. Indirecte schade wordt niet vergoed. 

 

Artikel 8 Intellectueel eigendom  

 1. Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de Opdrachtgever. De rechten van het intellectueel eigendom, het opleidingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de opleiding worden door Zorg&Co Academie voorbehouden.  
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorg&Co Academie is de Opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 

 

Artikel 9 Verwerking persoonsgegevens

 1. Zorg&Co Academie hecht veel waarde aan privacy van Opdrachtgevers. De grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Voorwaarden.
 2. Het doel waarvoor Zorg&Co Academie persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van Zorg&Co Academie, namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van Opleidingen.
 3. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever worden verkregen, worden door Zorg&Co Academie strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.
 4. De onderzoeksgegevens die door Zorg&Co Academie van Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor verbetering van ons aanbod en de kwaliteit van onze trainers. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in artikel 12.2 omschreven doel.
 5. Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Zorg&Co Academie en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Opleidingen van Zorg&Co Academie. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan zusterorganisaties van Zorg&Co Academie. Indien de Opdrachtgever aangeeft geen acquisitie meer te willen ontvangen dan worden de gegevens direct uit het betreffende mailing bestand verwijderd. 
 6. Opdrachtgever heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
 7. De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de opleiding(en) en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.

 

Artikel 10 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 

Artikel 11 Klachten – geschillen

 1. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Indien klachten niet binnen het genoemde termijn kenbaar zijn gemaakt door de Opdrachtgever/Deelnemer wordt de geleverde diensten geacht conform te zijn met de overeenkomst.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.
 3. Wanneer een Opdrachtgever ontevreden is over de producten of diensten van Zorg&Co Academie, kan hij contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een formele klacht indienen met behulp van het klachtenformulier van Zorg&Co Academie: KC-100002.docx (live.com)

 

Artikel 12 Toepasselijk recht  

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Zorg&Co Academie en overeenkomsten tussen Zorg&Co Academie en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.  
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te rechtbank Limburg.
CAZZ