CAZZ Powered by Zorg&Co


Om het leveren (en declareren!) van particuliere thuiszorg, begeleiding en jeugdhulp, voor jou en je collega zzp-ers, te kunnen faciliteren heeft Zorg&Co de thuiszorginstelling CAZZ (Cooperatie Ambulante Zelfstandige Zorg- en Hulpverleners) opgericht. Leden van Coöperatie Zorg&Co kunnen gebruik maken van de diensten van CAZZ en meeliften op de AGB code voor (on)gecontracteerde zorg. Hier hoort ook een cliëntenraad, een klachtenreglement, een privacyreglement, en een aansluiting bij een geschillencommissie (WKKGZ-proof!) bij en er wordt gewerkt volgens een kwaliteitssysteem. 

Zorg&Co is een coöperatie. Dit betekent dat de leden, de zzp’ers, met zijn allen eigenaar zijn van deze coöperatie. Leden hebben hun eigen zelfstandige onderneming, maar zijn coöperatief verenigd in een grotere organisatie. Dit maakt dat ze als zelfstandige toch sterk staan in een grote markt.


CAZZ heeft vestigingen in Elsloo, Venlo, Velp en Amsterdam. Op deze kantoren zijn dienstverleners, de medewerkers van Plaza Diensten en ADZ BV., werkzaam. Dit zijn zelfstandige bedrijven die een contract sluiten met de coöperatie. In de figuur hiernaast een overzicht van deze partijen.

Missie

CAZZ is een coöperatie van leden, zzp’ers in zorg en welzijn, die werkzaam zijn in de werkgebieden van de WLZ, ZVW, WMO en Jeugdwet. CAZZ vindt het belangrijk dat de zorg en begeleiding wordt verleend vanuit het eigenaarschap van de leden; menswaardig, warm en inclusief.

CAZZ streeft ernaar om aan elke hulpvraag adequaat te kunnen voldoen, vanuit een flexibele inzet van onze medewerkers met aandacht voor de volgende kernwaarden; inclusiviteit; eigen regie; daadkracht; verbindend; vraaggericht en samenredzaamheid.

Bestuur & Klachtencommissie

Het bestuur wordt gevormd door leden van de coöperatie. Zij vergaderen regelmatig samen over de voortgang, ontwikkeling en bewaken de kwaliteit van de dienstverlening. Tweemaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering waar alle leden voor uitgenodigd zijn, belangrijke zaken besproken worden en beslissingen genomen worden.

Leden van CAZZ/Zorg&Co zijn automatisch aangesloten bij de Klachtencommissie van de coöperatie en bij de geschillencommissie: de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De klachtencommissie wordt vertegenwoordigd door zowel (oud) leden als externe onafhankelijke personen. Zij zijn er voor: leden, het bestuur, cliënten en opdrachtgevers, dienstverleners met een Service Level Agreement.

De klachtencommissie behandelt de binnengekomen klachten. Dit kunnen de volgende soorten klachten zijn zoals: disfunctioneren van leden, onvrede over beleid of opdrachtgevers, fraude/diefstal, ongewenste praktijken op de werkvloer of disfunctioneren van dienstverleners. |

Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidenten en klachten. Een incident is een vervelende gebeurtenis of meningsverschil en kunnen over het algemeen in der minne opgelost worden. Het kan voorkomen dat een incident niet opgelost kan worden in goed overleg met beide partijen. De klachtencommissie zal deze klacht dan behandelen. De commissie zal als onafhankelijke partij hoor en wederhoor toepassen. Na de hoorzitting zal de commissie komen tot een advies en/of uitspraak. Voor contact met de klachtencommissie kun je mailen naar: klachten@zorgenco.nl. Download hier het klachtenformulier en/of het klachtenreglement.

Vertrouwenspersoon
Naast de klachtencommissie, maakt de coöperatie ook gebruik van de diensten van vertrouwenspersoon Amanda Klein. Zij is vertrouwenspersoon op twee vlakken, namelijk voor ongewenste omgangsvormen en voor integriteitskwesties. Amanda is per mail bereikbaar via vertrouwenspersoon@zorgenco.nl of telefonisch via 06-44474692. 

CAZZ